Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Opublikowano 15 października 2013

OGŁOSZENIE WYGASŁO


1. Zarząd Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż

Prawo do wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, położonej w województwie dolnośląskim, Powiat wołowski, Gmina Wińsko, obręb 35 Iwno, działki 133, 134, 143, 144 o powierzchni 8,76 ha. Teren zagospodarowany jako rekreacyjno-wypoczynkowy, w całości ogrodzony. Część gruntu to zbiornik wodny (fragment tzw. Starej Odry). W skład infrastruktury wchodzą parkingi, zabudowania gospodarcze, domki letniskowe, boiska sportowe. Teren wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

2. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej wymienionej w pkt.1 wynosi: 275 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

3.1.  Dostarczenie do siedziby Spółki w terminie do dnia 29.11.2013 r. godz 15.00 ważnej pisemnej oferty kupna, w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na zakup wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej w Iwnie. Nie otwierać przed 30.11.2013”, sporządzonej w oparciu o Specyfikację Warunków Sprzedaży Nieruchomości.

3.2. Wniesienie wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej, najpóźniej do dnia poprzedzającego termin złożenia Oferty.

4. Termin związania ofertą wynosi 120 dni, licząc od dnia następnego od daty wyznaczonej na jej złożenie.

5. Szczegółowe informacje, dotyczące warunków uczestnictwa w przetargu oraz sposobu sporządzenia oferty zawarte są w Specyfikacji Warunków Sprzedaży Nieruchomości (pkt.8 ogłoszenia) lub w siedzibie PeBeKa S.A. w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76 w pokoju nr 27, I piętro, we wszystkie dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

6.  Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny

7.  Informacji w sprawie procedury sprzedaży nieruchomości udziela Pan Roman Barańczyk - Kierownik Działu Sprzedaży, tel.:  76/8405238 lub 603457207.

8.  Załączniki:

8.1.SWSN

8.2.SWSN z1 Formularz ofertowy

8.3.SWSN z2 Formularz oświadczeń

8.4.SWSN z3 Wzór gwarancji bankowej

9.   Fotografie

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa