Ogłoszenie o przetargu - Warszawa

Ogłoszenie o przetargu - Warszawa

Opublikowano 22 kwietnia 2013

OGŁOSZENIE WYGASŁO
 

 

1.   Zarząd Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubinie ogłasza drugi pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami w zabudowie kontenerowej i infrastrukturą pomocniczą – działka nr 92 położona
w Warszawie przy ulicy Chełmżyńskiej 211.

2.   Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 8 760 000,00 zł brutto(słownie: osiem milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

3.   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

3.1.  Dostarczenie do siedziby Spółki w terminie do dnia 28.06.2013 r.
godz. 15:00 ważnej pisemnej oferty kupna, w zamkniętej kopercie
z napisem: „Oferta na zakup nieruchomości – Chełmżyńska 211, Warszawa. Nie otwierać przed dniem 28.06.2013 r.”, sporządzonej w oparciu o Specyfikację Warunków Sprzedaży Nieruchomości.

3.2.  Wniesienie wadium w wysokości: 400 000,00 zł  (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej, najpóźniej do dnia poprzedzającego termin złożenia Oferty.

 

4.   Termin związania ofertą wynosi 120 dni, licząc od dnia następnego od daty wyznaczonej na jej złożenie.

5.   Szczegółowe informacje, dotyczące warunków uczestnictwa w przetargu oraz sposobu sporządzenia oferty zawarte są w Specyfikacji Warunków Sprzedaży Nieruchomości, która jest do pobrania na stronie internetowej PeBeKa www.pebeka.pl zakładka Aktualności pozycja Ogłoszenia, stronie internetowej KGHM www.kghm.pl zakładka Przetargi pozycja Sprzedaż środków trwałych lub w siedzibie PeBeKa S.A. w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76 w pokoju nr 27, I piętro, we wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.

6.   Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

Informacji w sprawie procedury sprzedaży nieruchomości udziela Pan Roman Barańczyk - Kierownik Działu Sprzedaży, tel.: 76 8405238 lub 603457207.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa