Ogłoszenie o przetargu - Polkowice

Ogłoszenie o przetargu - Polkowice

Opublikowano 22 kwietnia 2013

 OGŁOSZENIE WYGASŁO

 

 

1.   Zarząd Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubinie ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony
na sprzedaż.

1.1.  nieruchomości gruntowej niezabudowanej pow. 5.274 mkw., położonej
w Polkowicach przy ul. Mickiewicza 3, nr ew. 257/26 obręb 1;

1.2.  nieruchomości gruntowej pow. 5.355 mkw. zabudowanej budynkiem halowym pow. 704,77 mkw., położonej w Polkowicach przy ul. Mickie-
wicza 3, nr ew. 257/29 obręb 1;

1.3.  nieruchomości gruntowej pow. 13.630 mkw., zabudowanej budynkiem halowym pow. 3.609 mkw., położonej w Polkowicach przy ul. Mickie-
wicza 3, nr ew. 257/32 obręb 1.

2.   Ceny wywoławcze brutto nieruchomości gruntowych wymienionych w pkt.1:

2.1.  nr ew. 257/26               114 500,00 zł

2.2.  nr ew. 257/29               350 000,00 zł

2.3.  nr ew. 257/32            1 278 900,00 zł

3.   Sprzedający dopuszcza składanie Ofert odrębnie dla każdej wymienionej w ust. 1 nieruchomości.

4.   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

4.1.  Dostarczenie do siedziby Spółki w terminie do dnia 24.05.2013 r.
godz. 15:00 ważnej pisemnej ofert kupna, w zamkniętych kopertach
z napisem: „Oferta na zakup nieruchomości – ul. Mickiewicza, Polkowice. Nie otwierać przed dniem 24.05.2013r.”, sporządzonej w oparciu o Specyfikację Warunków Sprzedaży Nieruchomości.

4.2.  Wniesienie wadium w wysokości:

4.2.1.  nieruchomość pkt. 1.1. – 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100),

4.2.2.  nieruchomość pkt. 1.2. – 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100),

4.2.3.  nieruchomość pkt. 1.3. – 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej, najpóźniej do dnia poprzedzającego termin złożenia Oferty.

5.   Termin związania ofertą wynosi 120 dni, licząc od dnia następnego od daty wyznaczonej na jej złożenie.

6.   Szczegółowe informacje, dotyczące warunków uczestnictwa w przetargu oraz sposobu sporządzenia oferty zawarte są w Specyfikacji Warunków Sprzedaży Nieruchomości, która jest do pobrania na stronie internetowej PeBeKa www.pebeka.pl zakładka Aktualności pozycja Ogłoszenia, stronie internetowej KGHM www.kghm.pl zakładka Przetargi pozycja Sprzedaż środków trwałych lub w siedzibie PeBeKa S.A. w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76 w pokoju nr 27, I piętro, we wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.

7.   Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Informacji w sprawie procedury sprzedaży nieruchomości udziela Pan Roman Barańczyk - Kierownik Działu Sprzedaży, tel.: 768405238 lub 603457207.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa