Dostawa i zabudowa kompletnego wysypu rudy dla przenośnika taśmowego

Dostawa i zabudowa kompletnego wysypu rudy dla przenośnika taśmowego

Opublikowano 2 lutego 2017

 

Miejsce wystawienia ogłoszenia:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Data wystawienia ogłoszenia:

 

 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiający:

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000110826,

Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł

REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

 

 

Telefon:

 

+48 76 840 54 05

 

Faks:

 

+48 76 840 54 95

 

E-mail:

 

pebeka@pebeka.com.pl

 

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

 

Nazwa zamówienia:

Dostawa i zabudowa kompletnego wysypu rudy dla przenośnika taśmowego W-269 L-2 w przecince 34, chodnik W-269, O/ZG Rudna

 

Numer postępowania:

 

 

PEBEKA/HZ/17/33624

Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac:

a) dostawa i zabudowa kompletnego wysypu rudy typu „WeRuda-BIS” wraz z zawarciami na rurach zgodnie z PT nr 120.225.00A,

b) dostawa i zabudowa odbojnic na wysypie rudy,

c) dostawa i wykonanie instalacji elektrycznych, teletechniki, sterowania i automatyki systemu „PROMOS” dla urządzeń wysypu rudy,

d) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla przenośnika W-269 L-2,

e) wykonanie pomiarów elektrycznych, przygotowanie dokumentacji odbiorowej zabudowanych maszyn i urządzeń,

f) dokonanie zmian w oprogramowaniu sterowania przenośnikiem i uruchomienie systemu.

2. Szczegółowy opis zgodnie z SIWZ do postępowania wraz z załącznikami, w tym Projektem umowy.

Tryb postepowania:

Przetarg nieograniczony

 

Typ zamówienia:

 

 

Usługi

 

Okres związania z ofertą:

 

 

90 dni

 

Składanie ofert częściowych:

 

 

TAK/NIE*

 

Składanie ofert wariantowych:

 

 

TAK/NIE*

Warunki udziału
w postępowaniu:

Zgodnie z SIWZ.

Informacje o wadium:

10 000 zł na całość, zgodnie z SIWZ.

Miejsce składania ofert:

www.swz.kghm.pl

 

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

 

 

 

TAK/NIE*

 

INFORMACJA O SIWZ

 

Miejsce pobrania SIWZ:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Dni pobrania SIWZ:

 

od poniedziałku do poniedziałku

 

Godzina pobrania SIWZ:

 

0-24

 

Opłata za SIWZ:

 

0,00 zł

 

Uwagi:

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa