Dostawa i odbiór wody na potrzeby sporządzania płuczki wiertniczej oraz do celów sanitarnych

Dostawa i odbiór wody na potrzeby sporządzania płuczki wiertniczej oraz do celów sanitarnych

Opublikowano 2 lutego 2017

 

OGŁOSZENIE WYGASŁO

  

 

Miejsce wystawienia ogłoszenia:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Data wystawienia ogłoszenia:

 

 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiający:

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000110826,

Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł

REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

 

 

Telefon:

 

+48 76 840 54 05

 

Faks:

 

+48 76 840 54 95

 

E-mail:

 

pebeka@pebeka.com.pl

 

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

 

Nazwa zamówienia:

Dostawa i odbiór wody na potrzeby sporządzania płuczki wiertniczej oraz do celów sanitarnych.

 

Numer postępowania:

 

 

PEBEKA/HZ/17/33458

Opis zamówienia:

1.1    I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Dostawa wody technologicznej na potrzeby sporządzania płuczki wiertniczej w ilości ok. 6500 m³ (ok. 500 m³/miesiąc). Woda nie może zawierać frakcji stałych ani zanieczyszczeń biologicznych lub chemicznych.
2. Dostawa wody do celów sanitarnych w ilości ok. 650 m³ (ok. 50 m3/miesiąc).
3. Odbiór wody złożowej i wywóz we wskazane miejsce w ilości ok. 6500 m³ (ok. 500 m3/miesiąc).
Dostawa i odbiór wody odbywać się będzie beczkowozami min. 10 m³, po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez kierownika wiertni.

Warunki realizacji zadania, szczegółowy zakres obowiązków
i odpowiedzialności Wykonawcy wyszczególniony jest w Projekcie Umowy stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.

 

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest złożenie oferty oraz wymaganych Załączników i dokumentów w Systemie Wspierania Zamówień.

Tryb postepowania:

Przetarg nieograniczony

 

Typ zamówienia:

 

 

 

 

Okres związania z ofertą:

 

 

90 dni

 

Składanie ofert częściowych:

 

 

TAK/NIE*

 

Składanie ofert wariantowych:

 

 

TAK/NIE*

Warunki udziału
w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,

b)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

c)    nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,

d)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. 12 lit. a), b), c) SIWZ.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Informacje o wadium:

Zamawiający wymaga wadium w tym postępowaniu w wysokości 10 000,00 PLN.

 

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76

59-301 Lubin

Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina):

2017-02-16 12:00

Miejsce realizacji zamówienia:

Place wiertni KRWP PeBeKa S.A. w powiecie lubińskim, polkowickim i głogowskim.

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania: od 01.03.2017 r. – 28.02.2018 r.

 

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

 

 

 

TAK/NIE*

 

INFORMACJA O SIWZ

 

Miejsce pobrania SIWZ:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Dni pobrania SIWZ:

 

od poniedziałku do poniedziałku

 

Godzina pobrania SIWZ:

 

0-24

 

Opłata za SIWZ:

 

0,00 zł

 

Uwagi:

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa