Budowa zaplecza technicznego szybu SG-1, SG-2

Budowa zaplecza technicznego szybu SG-1, SG-2

Opublikowano 28 czerwca 2016

 OGŁOSZENIE WYGASŁO

Miejsce wystawienia ogłoszenia:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Data wystawienia ogłoszenia:

 

 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiający:

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000110826,

Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł

REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

 

 

Telefon:

 

+48 76 840 54 05

 

Faks:

 

+48 76 840 54 95

 

E-mail:

 

pebeka@pebeka.com.pl

 

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

 

Nazwa zamówienia:

Naprawa uszkodzeń na obiekcie ”Budowa zaplecza technicznego szybu SG-1, SG-2”.

 

Numer postępowania:

 

 

PEBEKA/HZ/000102/16

Opis zamówienia:

1.         Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia.

1.1.      Wymiana uszkodzonej dylatacji placu: wycięcie uszkodzonej dylatacji i ułożenie nowej.

1.2.      Naprawa (złuszczenie) nawierzchni betonowej placu:

a)         wariant I: reprofilacja uszkodzonej nawierzchni betonowej z podaniem technologii.

b)         wariant II: wykucie uszkodzonego betonu i wylanie nowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko na jeden z wariantów. Wyboru wariantu dokona Zamawiający po otwarciu ofert.

1.3.      Likwidacja pęknięć nawierzchni betonowej placu: nacięcie betonu i wykucie (przy małych powierzchniach) oraz dobetonowanie ubytku lub wykonanie dodatkowej dylatacji (w miejscu pęknięcia) i wypełnienie kitem trwaleplastycznym – cena za 1mb cięcia, 1mb dylatacji oraz cena za 1 m2 wykucia i dobetonowania.

2.         Warunki realizacji:

2.1.      Praca musi być wykonana w terminach i miejscach uzgodnionych z użytkownikiem.

2.2.      Wykonawca zapewnia materiał i sprzęt niezbędny do wykonania prac.

2.3.      Wykonawca przedstawi do akceptacji technologię wykonania przed rozpoczęciem prac.

2.4.      Wykonawca usunie pozostałości po robotach we własnym zakresie (gruz, kit).

2.5.      Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ład i porządek na stanowisku pracy.

2.6.      Wykonawca jest obowiązany prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP i zasadami  obowiązującymi w O/ZG Polkowice-Sieroszowice.

2.7.      Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu prac i podpisaniu Protokołu Odbioru Robót przez upoważnionych przedstawicieli Stron, bez uwag.

2.8.      Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia gwarancji na okres do dnia 30 sierpnia 2018 r.

2.9.      Dokumenty wymagane przy odbiorze: protokół odbioru po zakończeniu robót, atesty.

3.         Szczegółowe warunki określone są w Projekcie Umowy.

Tryb postepowania:

Przetarg nieograniczony

 

Typ zamówienia:

 

 

 

 

Okres związania z ofertą:

 

 

90 dni

 

Składanie ofert częściowych:

 

 

TAK/NIE*

 

Składanie ofert wariantowych:

 

 

TAK/NIE*

Warunki udziału
w postępowaniu:

Zgodnie z SIWZ.

Informacje o wadium:

Zgodnie z SIWZ.

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76

59-301 Lubin

Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina):

2016-06-17 12:00

Miejsce realizacji zamówienia:

Zgodnie z SIWZ.

Termin wykonania zamówienia:

Zgodnie z SIWZ.

 

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

 

 

 

TAK/NIE*

 

INFORMACJA O SIWZ

 

Miejsce pobrania SIWZ:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Dni pobrania SIWZ:

 

od poniedziałku do poniedziałku

 

Godzina pobrania SIWZ:

 

0-24

 

Opłata za SIWZ:

 

0,00 zł

 

Uwagi:

 

Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia mogą również uzyskać dodatkowe informacje na wizji lokalnej, która zostanie zorganizowana w dniu 30.06.2016 r. - szczegóły w SIWZ.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa