Odbiór i utylizacja urobku i płuczki wiertniczej

Odbiór i utylizacja urobku i płuczki wiertniczej

Opublikowano 20 lipca 2016

OGŁOSZENIE WYGASŁO

Miejsce wystawienia ogłoszenia:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Data wystawienia ogłoszenia:

 

 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiający:

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000110826,

Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł

REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

 

 

Telefon:

 

+48 76 840 54 05

 

Faks:

 

+48 76 840 54 95

 

E-mail:

 

pebeka@pebeka.com.pl

 

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

 

Nazwa zamówienia:

Odbiór i utylizacja urobku i płuczki wiertniczej z wiertni w powiecie puckim

 

Numer postępowania:

 

 

PEBEKA/HZ/000111/16

Opis zamówienia:

Zamówienie dotyczy odbioru i utylizacji urobku oraz płuczki wiertniczej wytworzonych podczas wiercenia otworów geologiczno- rozpoznawczych w powiecie puckim, woj. pomorskie.

Przewidywane ilości odpadów:

a)         01 05 04 - Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej- 3000 Mg,

b)         01 05 08 - Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06- 8000 Mg,

c)         01 01 02 - Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali- 9000 Mg.

Wywóz 24 h/ dobę, 7 dni w tygodniu (w tym dni świąteczne i wolne od pracy).

O konieczności odbioru Wykonawca będzie informowany z jednodniowym wyprzedzeniem.

Szczegółowe warunki określone są w Projekcie Umowy do SIWZ.

Tryb postepowania:

Przetarg nieograniczony

 

Typ zamówienia:

 

 

Usługi

 

Okres związania z ofertą:

 

 

60 dni

 

Składanie ofert częściowych:

 

 

TAK/NIE*

 

Składanie ofert wariantowych:

 

 

TAK/NIE*

Warunki udziału
w postępowaniu:

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/000111/16.

Informacje o wadium:

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/000111/16.

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76

59-301 Lubin

Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina):

2016-07-29 12:00

Miejsce realizacji zamówienia:

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/000111/16.

Termin wykonania zamówienia:

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/000111/16.

 

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

 

 

 

TAK/NIE*

 

INFORMACJA O SIWZ

 

Miejsce pobrania SIWZ:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Dni pobrania SIWZ:

 

od poniedziałku do poniedziałku

 

Godzina pobrania SIWZ:

 

0-24

 

Opłata za SIWZ:

 

0,00 zł

 

Uwagi:

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa