Świadczenie usługi porządkowo-czystościowej na obiektach należących do PeBeKa S.A.

Świadczenie usługi porządkowo-czystościowej na obiektach należących do PeBeKa S.A.

Opublikowano 15 grudnia 2016

OGŁOSZENIE WYGASŁO

Miejsce wystawienia ogłoszenia:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Data wystawienia ogłoszenia:

 

 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiający:

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000110826,

Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł

REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

 

 

Telefon:

 

+48 76 840 54 05

 

Faks:

 

+48 76 840 54 95

 

E-mail:

 

pebeka@pebeka.com.pl

 

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

 

Nazwa zamówienia:

Świadczenie usługi porządkowo-czystościowej na obiektach należących do PeBeKa S.A.

 

Numer postępowania:

 

 

PEBEKA/HZ/000178/16

Opis zamówienia:

Świadczenie usługi porządkowej w orientacyjnym okresie od 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

Zakres usługi obejmuje:

a) powierzchnie biurowe, sal, ciągów komunikacyjnych – ok. 5282 m2,

b) powierzchnie piwnic – ok. 711 m2,

c) place – ok. 5786 m2.

 

Szczegółowy opis zamówienia - zgodnie z SIWZ.

Tryb postepowania:

Przetarg nieograniczony

 

Typ zamówienia:

 

 

Usługi

 

Okres związania z ofertą:

 

 

60 dni

 

Składanie ofert częściowych:

 

 

TAK/NIE*

 

Składanie ofert wariantowych:

 

 

TAK/NIE*

Warunki udziału
w postępowaniu:

Zgodnie z SIWZ.

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium w tym postępowaniu.

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76

59-301 Lubin

Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina):

2016-12-20 12:00

Miejsce realizacji zamówienia:

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ

Termin wykonania zamówienia:

Orientacyjny okres obowiązywania umowy: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

 

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

 

 

 

TAK/NIE*

 

INFORMACJA O SIWZ

 

Miejsce pobrania SIWZ:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Dni pobrania SIWZ:

 

od poniedziałku do poniedziałku

 

Godzina pobrania SIWZ:

 

0-24

 

Opłata za SIWZ:

 

0,00 zł

 

Uwagi:

 

Dla zainteresowanych Oferentów dnia 15 grudnia b.r. odbędzie się wizja lokalna - szczegóły w SIWZ.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa