Adaptacja pomieszczenia dobudówki hali na toalety

Adaptacja pomieszczenia dobudówki hali na toalety

Opublikowano 29 sierpnia 2016

 OGŁOSZENIE WYGASŁO

Miejsce wystawienia ogłoszenia:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Data wystawienia ogłoszenia:

 

 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiający:

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000110826,

Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł

REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

 

 

Telefon:

 

+48 76 840 54 05

 

Faks:

 

+48 76 840 54 95

 

E-mail:

 

pebeka@pebeka.com.pl

 

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

 

Nazwa zamówienia:

Adaptacja pomieszczenia dobudówki hali na toalety w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program Modernizacji Pirometalurgii - Zabudowa Pieca Zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów I”

 

Numer postępowania:

 

 

PEBEKA/HZ/000135/16

Opis zamówienia:

1.         Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową adaptację pomieszczenia dobudówki hali na toalety na podstawie projektu wykonawczego 30-50-002 R01 i 30-10-065 R02 opracowanego przez BIPROMET S.A. (lokalizacja pomieszczenia – rys 30-50-002 50-026 R00).

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

- wykonanie adaptacji pomieszczenia dobudówki hali na toalety,

- wykonanie niezbędnych prac demontażowych,

- wykonanie posadzki przemysłowej w łączniku komunikacyjnym między CSziS, a halą produkcyjną wg PW,

- montaż drzwi w łączniku komunikacyjnym między CSziS, a halą produkcyjną wg PW.

Z zakresu rzeczowego wyłącza się dostawę belek HEA 120 na konstrukcję sufitu węzła higieniczno-sanitarnego. Montaż belek po stronie Wykonawcy.

Szczegółowy opis zamówienia zgodnie z SIWZ.

Tryb postepowania:

Przetarg nieograniczony

 

Typ zamówienia:

 

 

Roboty

 

Okres związania z ofertą:

 

 

90 dni

 

Składanie ofert częściowych:

 

 

TAK/NIE*

 

Składanie ofert wariantowych:

 

 

TAK/NIE*

Warunki udziału
w postępowaniu:

Zgodnie z SIWZ.

Informacje o wadium:

Zgodnie z SIWZ.

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76

59-301 Lubin

Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina):

2016-09-05 12:00

Miejsce realizacji zamówienia:

Huta Miedzi Głogów

Termin wykonania zamówienia:

2016-10-24

 

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

 

 

 

TAK/NIE*

 

INFORMACJA O SIWZ

 

Miejsce pobrania SIWZ:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Dni pobrania SIWZ:

 

od poniedziałku do poniedziałku

 

Godzina pobrania SIWZ:

 

0-24

 

Opłata za SIWZ:

 

0,00 zł

 

Uwagi:

 

Dla zainteresowanych Oferentów dnia 1 września b.r. odbędzie się wizja lokalna - szczegóły w SIWZ.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa