Dostawa i wywóz wody oraz odbiór ścieków z wiertni w rejonie Pucka

Dostawa i wywóz wody oraz odbiór ścieków z wiertni w rejonie Pucka

Opublikowano 6 września 2016

 OGŁOSZENIE WYGASŁO

Miejsce wystawienia ogłoszenia:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Data wystawienia ogłoszenia:

 

 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiający:

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000110826,

Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł

REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

 

 

Telefon:

 

+48 76 840 54 05

 

Faks:

 

+48 76 840 54 95

 

E-mail:

 

pebeka@pebeka.com.pl

 

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

 

Nazwa zamówienia:

Dostawa i wywóz wody w trakcie wierceń oraz odbiór ścieków komunalnych z wiertni w rejonie Pucka

 

Numer postępowania:

 

 

PEBEKA/HZ/000140/16

Opis zamówienia:

1.         Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia.

1.1.      Część 1

Dostawa ok. 7500 m3 (ok. 750 m3/miesiąc) wody słodkiej na wiertnię potrzebnej do przygotowania płuczki wiertniczej. Woda nie może zawierać frakcji stałych ani zanieczyszczeń biologicznych lub chemicznych.

1.2.      Część 2

Dostawa ok. 500 m3 (ok. 50 m3/miesiąc) wody do celów sanitarnych spełniających normy zawarte w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417).

1.3.      Część 3

Odbiór wód głębinowych wypompowanych z otworu podczas badań hydrogeologicznych i wywóz w miejsce zrzutu w ilości ok. 1000 m3.

1.4.      Część 4

Odbiór ścieków komunalnych z wiertni w ilości ok. 20 m3/miesiąc. Wywóz w miejsce unieszkodliwiania odpadów. Wykonawca powinien posiadać wszelkie pozwolenia i uprawnienia potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia.

2.         Warunki realizacji.

2.1.      Zapotrzebowania będą zgłaszane Wykonawcy przez kierownika wiertni telefonicznie i/lub elektronicznie (wiadomość e-mail) z 1-dniowym wyprzedzeniem.

2.2.      Wykonawca zapewni świadczenie usługi 7 dni w tygodniu, w tym w dni świąteczne i wolne od pracy.

2.3.      Usługę odbioru wód głębinowych wypompowanych z otworu podczas badań hydrogeologicznych i wywóz w miejsce zrzutu Wykonawca świadczyć będzie 7 dni w tygodniu (w tym w dni świąteczne i wolne od pracy), 24 godziny na dobę.

2.4.      Ilości wody i odpadów oraz termin wykonania przedmiotu zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od postępów w pracach i zleceń Inwestora.

2.5.      Wykonawca dla części 2 oraz 3 postępowania winien posiadać zezwolenie zarówno na transport odpadów jak i na ich przetwarzanie lub zbieranie.

Tryb postepowania:

Przetarg nieograniczony

 

Typ zamówienia:

 

 

Usługi

 

Okres związania z ofertą:

 

 

60 dni

 

Składanie ofert częściowych:

 

 

TAK/NIE*

 

Składanie ofert wariantowych:

 

 

TAK/NIE*

Warunki udziału
w postępowaniu:

Zgodnie z SIWZ.

Informacje o wadium:

Zgodnie z SIWZ.

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76

59-301 Lubin

Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina):

2016-09-15 12:00

Miejsce realizacji zamówienia:

place wiertni PeBeKa S. A. w obrębie powiatu puckiego, woj. Pomorskie, w okolicach miejscowości Mieroszyno (w promieniu ok. 10 km).

Termin wykonania zamówienia:

2017-06-30

 

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

 

 

 

TAK/NIE*

 

INFORMACJA O SIWZ

 

Miejsce pobrania SIWZ:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Dni pobrania SIWZ:

 

od poniedziałku do poniedziałku

 

Godzina pobrania SIWZ:

 

0-24

 

Opłata za SIWZ:

 

0,00 zł

 

Uwagi:

 

 

*niewłaściwe skreślić

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa