Prefabrykacja rozdzielnic oraz wykonanie robót w branży teletechnicznej, automatyki i elektrycznej

Prefabrykacja rozdzielnic oraz wykonanie robót w branży teletechnicznej, automatyki i elektrycznej

Opublikowano 25 lipca 2016

 

OGŁOSZENIE WYGASŁO

Uwaga! Wydłużono termin składania ofert do 05.08.2016 r. do godz. 12:00.

Miejsce wystawienia ogłoszenia:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Data wystawienia ogłoszenia:

 

 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiający:

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000110826,

Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł

REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

 

 

Telefon:

 

+48 76 840 54 05

 

Faks:

 

+48 76 840 54 95

 

E-mail:

 

pebeka@pebeka.com.pl

 

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

 

Nazwa zamówienia:

Prefabrykacja rozdzielnic oraz wykonanie robót w branży teletechnicznej, automatyki i elektrycznej budynku węzła cieplnego i stacji uzdatniania wody w ramach projektu „Zmiana funkcji szybu L-VI na materiałowo-zjazdowy”.

 

Numer postępowania:

 

 

PEBEKA/HZ/000112/16

Opis zamówienia:

Wykonanie robót branży teletechnicznej, automatyki i elektrycznej w ramach zadania "Zmiana funkcji szybu L-VI na materiałowo-zjazdowy" zgodnie z SIWZ.

Tryb postepowania:

Przetarg nieograniczony

 

Typ zamówienia:

 

 

Usługi

 

Okres związania z ofertą:

 

 

90 dni

 

Składanie ofert częściowych:

 

 

TAK/NIE*

 

Składanie ofert wariantowych:

 

 

TAK/NIE*

Warunki udziału
w postępowaniu:

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/000112/16.

Informacje o wadium:

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/000112/16.

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76

59-301 Lubin

Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina):

2016-08-05 12:00

Miejsce realizacji zamówienia:

Szyb L-VI O/ZG Lubin

Termin wykonania zamówienia:

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/000112/16.

 

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

 

 

 

TAK/NIE*

 

INFORMACJA O SIWZ

 

Miejsce pobrania SIWZ:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Dni pobrania SIWZ:

 

od poniedziałku do poniedziałku

 

Godzina pobrania SIWZ:

 

0-24

 

Opłata za SIWZ:

 

0,00 zł

 

Uwagi:

 

Wizja lokalna (obowiązkowa) dla zainteresowanych odbędzie sie 29 lipca - szczegóły w SIWZ.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa