Całodobowa obsługa lampowni przy szybie GG-1 w Kwielicach

Całodobowa obsługa lampowni przy szybie GG-1 w Kwielicach

Opublikowano 6 grudnia 2016

OGŁOSZENIE WYGASŁO

UWAGA - Termin składania ofert został wydłużony do dnia 22.12.2016 r. do godz. 12:00.

Miejsce wystawienia ogłoszenia:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Data wystawienia ogłoszenia:

 

 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiający:

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000110826,

Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł

REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

 

 

Telefon:

 

+48 76 840 54 05

 

Faks:

 

+48 76 840 54 95

 

E-mail:

 

pebeka@pebeka.com.pl

 

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

 

Nazwa zamówienia:

Całodobowa obsługa lampowni przy szybie GG-1 w Kwielicach

 

Numer postępowania:

 

 

PEBEKA/HZ/000177/16

Opis zamówienia:

1.         Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje całodobową obsługę lampowni, przez 7 dni w tygodniu (w tym w niedziele i w święta), przy szybie GG-1 w Kwielicach, w orientacyjnym terminie od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. Usługa świadczona będzie w systemie cztero- i pięciozmianowym. Świadczenie przedmiotowej usługi odbywać się będzie zgodnie ze „Szczegółowym zakresem zadań i obowiązków obsługi lampowni” stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określone są w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik Nr 1 do  SIWZ.

3.         Wykonawca gwarantuje, że:

a)         posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, wiedzę, doświadczenie

do wykonywania tego typu robót, jest przygotowany pod względem technicznym

i kadrowym,

b)         zatrudnia pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje,

c)         podpisze umowę trójstronną z Zamawiającym zatwierdzoną przez KRZG O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”,

d)         podda szkoleniu swoich pracowników w zakresie bhp przez służby O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”,

e)         obsługa lampowni świadczona będzie przez jednego pracownika Wykonawcy

na każdej zmianie ośmiogodzinnej. Wykonawca zobowiązany jest do okazania stosownych dokumentów, certyfikatu uprawniającego do prowadzenia lampowni,

f)          pracownicy skierowani przez niego do prac objętych niniejszą Umową posiadają aktualne, udokumentowane badania lekarskie i są przeszkoleni w zakresie przepisów BHP, ryzyka zawodowego, przepisów przeciwpożarowych,

g)         przeszkoli własnych pracowników w zakresie porządku i dyscypliny pracy, przepisów BHP, bezpiecznego prowadzenia robót, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, występujących zagrożeń, dróg dojściowych i ucieczkowych, itp.,

h)         w trakcie realizacji przedmiotu Umowy będzie odpowiedzialny za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich pracowników, którymi będzie posługiwał się przy realizacji przedmiotu zamówienia,

i)          ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowanie, w trakcie wykonywania prac:

- uszkodzeń, zagubienie lub zniszczenie lamp, pochłaniaczy i aparatów ucieczkowych,

- zagrożenia osób spowodowanych w wyniku wykonywania robót,

j)          dostarczy niezbędne książki i dokumenty konieczne do prawidłowej obsługi lampowni zgodnie z przepisami prawa geologiczno-górniczego oraz KRZG OZG „Polkowice-Sieroszowice”,

k)         nie będzie zlecać podwykonawstwa robót innym podmiotom lub osobom trzecim

bez pisemnej zgody Zamawiającego.

 

Szczegółowy opis zgodnie z SIWZ wraz z załącznikami.

Tryb postepowania:

Przetarg nieograniczony

 

Typ zamówienia:

 

 

Usługi

 

Okres związania z ofertą:

 

 

60 dni

 

Składanie ofert częściowych:

 

 

TAK/NIE*

 

Składanie ofert wariantowych:

 

 

TAK/NIE*

Warunki udziału
w postępowaniu:

Zgodnie z SIWZ.

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium w tym postępowaniu.

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76

59-301 Lubin

Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina):

2016-12-20 12:00

Miejsce realizacji zamówienia:

rejon szybu GG-1 w Kwielicach.

Termin wykonania zamówienia:

Orientacyjny okres obowiązywania umowy: od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.

 

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

 

 

 

TAK/NIE*

 

INFORMACJA O SIWZ

 

Miejsce pobrania SIWZ:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Dni pobrania SIWZ:

 

od poniedziałku do poniedziałku

 

Godzina pobrania SIWZ:

 

0-24

 

Opłata za SIWZ:

 

0,00 zł

 

Uwagi:

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa