Świadczenie usługi ochrony obiektów

Świadczenie usługi ochrony obiektów

Opublikowano 10 czerwca 2016

 POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

(komunikat znajduje się w załącznikach)

Miejsce wystawienia ogłoszenia:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Data wystawienia ogłoszenia:

 

 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiający:

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000110826,

Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł

REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

 

 

Telefon:

 

+48 76 840 54 05

 

Faks:

 

+48 76 840 54 95

 

E-mail:

 

pebeka@pebeka.com.pl

 

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

 

Nazwa zamówienia:

Świadczenie usługi ochrony obiektów PeBeKa S.A.

 

Numer postępowania:

 

 

PEBEKA/HZ/000093/16

Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej obiektów należących do Zamawiającego, wraz ze znajdującym się na obiekcie mieniem.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:

- kadr wykonawczych – we własnym zakresie,

- całodobowego wsparcia grupy interwencyjnej w przypadkach tego wymagających,

- wykonywania usługi ochrony 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Na obiektach w budowie godziny świadczenia usługi ochrony ustalane będą przez kierownika budowy,

- odpisu z tytułu PFRON w wysokości określonej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. W przypadku gdy wysokość ulgi w danym miesiącu będzie niższa niż ta określona w toku postępowania, udzieli Zamawiającemu rabat do wysokości gwarantowanej ulgi w następnym miesiącu kalendarzowym

3. Warunki realizacji zadania, szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy wyszczególniony jest w SIWZ oraz Projekcie Umowy, stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Tryb postepowania:

Przetarg nieograniczony

 

Typ zamówienia:

 

 

 

 

Okres związania z ofertą:

 

 

90 dni

 

Składanie ofert częściowych:

 

 

TAK/NIE*

 

Składanie ofert wariantowych:

 

 

TAK/NIE*

Warunki udziału
w postępowaniu:

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/000093/16

Informacje o wadium:

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/000093/16

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76

59-301 Lubin

Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina):

2016-06-17 12:00

Miejsce realizacji zamówienia:

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/000093/16

Termin wykonania zamówienia:

Okres obowiązywania umowy: 01.07.2016 r. – 31.12.2017 r.

 

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

 

 

 

TAK/NIE*

 

INFORMACJA O SIWZ

 

Miejsce pobrania SIWZ:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Dni pobrania SIWZ:

 

od poniedziałku do poniedziałku

 

Godzina pobrania SIWZ:

 

0-24

 

Opłata za SIWZ:

 

0,00 zł

 

Uwagi:

 

Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia mogą również uzyskać dodatkowe informacje na wizji lokalnej, która zostanie zorganizowana na Hucie Miedzi Głogów w dniu 13.06.2016 r. - szczegóły w SIWZ.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa