Roboty ogólnobudowlane - Huta Miedzi Głogów

Roboty ogólnobudowlane - Huta Miedzi Głogów

Opublikowano 16 maja 2016

OGŁOSZENIE WYGASŁO

 Uwaga! Aktualizacja SIWZ - załącznik u dołu ogłoszenia

Miejsce wystawienia ogłoszenia:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Data wystawienia ogłoszenia:

 

 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiający:

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000110826,

Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł

REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

 

 

Telefon:

 

+48 76 840 54 05

 

Faks:

 

+48 76 840 54 95

 

E-mail:

 

pebeka@pebeka.com.pl

 

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

 

Nazwa zamówienia:

Roboty ogólnobudowlane z zakresu zadania „P-6 ODTWORZENIE FABRYKI KWASU SIARKOWEGO ETAP III/II” w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Program Modernizacji Pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów I”.

 

Numer postępowania:

 

 

PEBEKA/HZ/000083/16

Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie robót ogólnobudowlanych wraz dokumentacją odbiorową przy węźle nr W550 na wydziale P-32/P-6 oraz kompleksowe wykonanie robót ogólnobudowlanych wraz dokumentacją odbiorową przy węzłach nr W100 i W400 na wydziale P-32/P-6 na terenie KGHM O/Huty Miedzi Głogów.
Szczegółowy opis zgodnie z SIWZ.

Tryb postepowania:

Przetarg nieograniczony

 

Typ zamówienia:

 

 

Roboty

 

Okres związania z ofertą:

 

 

90 dni

 

Składanie ofert częściowych:

 

 

TAK/NIE*

 

Składanie ofert wariantowych:

 

 

TAK/NIE*

Warunki udziału
w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
c) nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. 16 lit. a), b), c) niniejszego rozdziału.
Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Informacje o wadium:

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/000083/16

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76

59-301 Lubin

Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina):

2016-05-20 12:00

Miejsce realizacji zamówienia:

Huta Miedzi Głogów

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie robót do 3 dni po otrzymaniu zlecenia / powiadomienia, zakończenie robót 15.07.2016r.
Wykonanie dokumentacji odbiorowej do 22.07.2016r.

 

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

 

 

 

TAK/NIE*

 

INFORMACJA O SIWZ

 

Miejsce pobrania SIWZ:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Dni pobrania SIWZ:

 

od poniedziałku do poniedziałku

 

Godzina pobrania SIWZ:

 

0-24

 

Opłata za SIWZ:

 

0,00 zł

 

Uwagi:

 

Wizja lokalna odbędzie się w dniu 18.05.2016 r. Warunki uczestnictwa - zgodnie z SIWZ

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa