Remont i legalizacja gaśnic oraz agregatów proszkowych

Remont i legalizacja gaśnic oraz agregatów proszkowych

Opublikowano 21 stycznia 2016

 OGŁOSZENIE WYGASŁO

Miejsce wystawienia ogłoszenia:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Data wystawienia ogłoszenia:

 

 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiający:

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000110826,

Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł

REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

 

 

Telefon:

 

+48 76 840 54 05

 

Faks:

 

+48 76 840 54 95

 

E-mail:

 

pebeka@pebeka.com.pl

 

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

 

Nazwa zamówienia:

Świadczenie usług serwisowych w zakresie remontu oraz legalizacji gaśnic proszkowych, pianowych, śniegowych i agregatów proszkowych w 2016 roku.

 

Numer postępowania:

 

 

PEBEKA/HZ/000014/16

Opis zamówienia:

Remont gaśnic proszkowych, pianowych, agregatów proszkowych, napełnianie gaśnic śniegowych. Legalizacja butli poprzez przeprowadzenie prób ciśnieniowych przez UDT, udokumentowana np. kontrolką umieszczoną na gaśnicy. Nadzór nad powierzonym sprzętem.

Kwartalna ilość sprzętu do regeneracji i legalizacji wynosi ok. 300 sztuk.

Dokumentacja potwierdzająca możliwość prowadzenia tego typu działalności, świadectwa uprawniające do wykonywania przeglądów, konserwacji oraz napraw gaśnic przenośnych
i przewoźnych.

Tryb postepowania:

Przetarg nieograniczony

 

Typ zamówienia:

 

Usługi

 

Okres związania z ofertą:

 

 

60 dni

 

Składanie ofert częściowych:

 

TAK/NIE*

 

Składanie ofert wariantowych:

 

TAK/NIE*

Warunki udziału
w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,

b)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

c)    nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,

d)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. 11 lit. a), b), c) SIWZ

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium w tym postępowaniu.

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76

59-301 Lubin

Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina):

2016-01-26 do godz. 13:00

Miejsce realizacji zamówienia:

Zgodnie z załączonym Projektem Umowy.

Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: do 2016-12-31

 

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

 

TAK/NIE*

 

INFORMACJA O SIWZ

 

Miejsce pobrania SIWZ:

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

Dni pobrania SIWZ:

 

od poniedziałku do poniedziałku

 

Godzina pobrania SIWZ:

 

0-24

 

Opłata za SIWZ:

 

0,00 zł

 

Uwagi:

 

-

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa