Dostawa sprężarek śrubowych, olejowych

Dostawa sprężarek śrubowych, olejowych

Opublikowano 20 czerwca 2016

OGŁOSZENIE WYGASŁO

Miejsce wystawienia ogłoszenia:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Data wystawienia ogłoszenia:

 

 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiający:

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000110826,

Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł

REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

 

 

Telefon:

 

+48 76 840 54 05

 

Faks:

 

+48 76 840 54 95

 

E-mail:

 

pebeka@pebeka.com.pl

 

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

 

Nazwa zamówienia:

Dostawa sprężarek śrubowych, olejowych typu Ingersoll Rand R11i-10-500-ODM

 

Numer postępowania:

 

 

PEBEKA/HZ/000097/16

Opis zamówienia:

1. Dostawa sprężarki śrubowej, olejowej typu Ingersoll Rand R11i-10-500-ODM – 2 szt. w wersji Outdoor Modification (przystosowane do pracy na zewnątrz) zabudowane na zbiornikach o poj. 500[l].

 2. Dostarczenie dokumentów w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski j.n.:

 wymagane dopuszczenia, zaświadczenia, instrukcje obsługi, zawierające m.in. stosowne deklaracje zgodności, dokumentację techniczno-ruchową (DTR), instrukcję montażu, instalacji, obsługi i konserwacji urządzeń, instrukcję obsługi zabudowanej aparatury, atesty materiałowe, kartę gwarancyjną, certyfikaty zainstalowanych urządzeń, protokoły/świadectwa prób sprężarki śrubowej. Jeżeli sprężarka lub elementy wchodzące w jej skład wymagają dopuszczenia przez UDT lub inne krajowe organy dozoru, uzyskanie tych dopuszczeni leży po stronie Odbiorcy. Natomiast Dostawca zobowiązany jest do przekazania Odbiorcy niezbędnych dokumentów w celu zatwierdzenia w odpowiednich organach dozoru.

 Warunki realizacji zadania, określa projekt umowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Tryb postepowania:

Przetarg nieograniczony

 

Typ zamówienia:

 

 

 

 

Okres związania z ofertą:

 

 

60 dni

 

Składanie ofert częściowych:

 

 

TAK/NIE*

 

Składanie ofert wariantowych:

 

 

TAK/NIE*

Warunki udziału
w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,

b)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

c)    nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,

d)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. 11 lit. a), b), c) SIWZ

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium w tym postępowaniu.

 

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76

59-301 Lubin

Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina):

 

2016-06-27 do godz. 10:00

Miejsce realizacji zamówienia:

Baza Magazynowo - Sprzętowa PeBeKa S.A., ul. A. Mickiewicza 3 59-101, Polkowice

Termin wykonania zamówienia:

rzedmiot zamówienia winien być zrealizowany w terminach:

a) dostawa sprężarek wraz z wymaganą dokumentacją do dnia 22.07.2016r.,

b) planowany termin uruchomienia do dnia 27.07.2016r.

 

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

 

 

 

TAK/NIE*

 

INFORMACJA O SIWZ

 

Miejsce pobrania SIWZ:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Dni pobrania SIWZ:

 

od poniedziałku do poniedziałku

 

Godzina pobrania SIWZ:

 

0-24

 

Opłata za SIWZ:

 

0,00 zł

 

Uwagi:

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa