Ochrona obiektów - placów wiertni

Ochrona obiektów - placów wiertni

Opublikowano 5 września 2016

 OGŁOSZENIE WYGASŁO

Miejsce wystawienia ogłoszenia:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Data wystawienia ogłoszenia:

 

 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiający:

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000110826,

Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł

REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

 

 

Telefon:

 

+48 76 840 54 05

 

Faks:

 

+48 76 840 54 95

 

E-mail:

 

pebeka@pebeka.com.pl

 

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

 

Nazwa zamówienia:

Świadczenie usługi ochrony obiektów (placów wiertni) działu KRWP PeBeKa S.A.

 

Numer postępowania:

 

 

PEBEKA/HZ/000131/16

Opis zamówienia:

1.         Przedmiotem zamówienia jest:

a)         CZĘŚĆ 1 - Świadczenie usługi w okolicach Lubina, Głogowa, Rudnej i Bolesławca:

 WARIANT 1A - Usługa ochrony fizycznej obiektów należących do Zamawiającego, wraz ze znajdującym się na obiekcie mieniem, głównie podczas montażu oraz demontażu urządzeń wiertniczych.

WARIANT 1B - Usługa ochrony fizycznej obiektów należących do Zamawiającego, wraz ze znajdującym się na obiekcie mieniem, głównie podczas montażu oraz demontażu urządzeń wiertniczych, oraz wraz z całodobowym zapewnieniem agregatu prądotwórczego z paliwem.

b)         CZĘŚĆ 2 - Świadczenie usługi w promieniu 20 km od miejscowości Mieroszyno, (Gmina Puck, woj. pomorskie)

 WARIANT 2A - Usługa ochrony fizycznej obiektów należących do Zamawiającego, wraz ze znajdującym się na obiekcie mieniem, głównie podczas montażu oraz demontażu urządzeń wiertniczych.

WARIANT 2B - Usługa ochrony fizycznej obiektów należących do Zamawiającego, wraz ze znajdującym się na obiekcie mieniem, głównie podczas montażu oraz demontażu urządzeń wiertniczych, oraz wraz z całodobowym zapewnieniem agregatu prądotwórczego z paliwem.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Tryb postepowania:

Przetarg nieograniczony

 

Typ zamówienia:

 

 

Usługi

 

Okres związania z ofertą:

 

 

90 dni

 

Składanie ofert częściowych:

 

 

TAK/NIE*

 

Składanie ofert wariantowych:

 

 

TAK/NIE*

Warunki udziału
w postępowaniu:

Zgodnie z SIWZ.

Informacje o wadium:

Zgodnie z SIWZ.

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76

59-301 Lubin

Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina):

2016-09-02 12:00

Miejsce realizacji zamówienia:

Zgodnie z SIWZ.

Termin wykonania zamówienia:

Część 1 - Wariant 1A - Ochrona fizyczna obiektów KRWP w ok. Lubina, Głogowa, Rudnej i Bolesławca: 2017-12-31

Część 1 - Wariant 1B - Ochrona fizyczna obiektów KRWP w ok. Lubina, Głogowa, Rudnej i Bolesławca + dzierżawa agregatu prądotwórczego: 2017-12-31

Część 2 - Wariant 2A - Ochrona fizyczna obiektów KRWP w promieniu 20 km od Mieroszyna (woj. pomorskie): 2017-06-30

Część 2 - Wariant 2B - Ochrona fizyczna obiektów KRWP w promieniu 20 km od Mieroszyna (woj. pomorskie) + dzierżawa agregatu prądotwórczego: 2017-06-30

 

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

 

 

 

TAK/NIE*

 

INFORMACJA O SIWZ

 

Miejsce pobrania SIWZ:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Dni pobrania SIWZ:

 

od poniedziałku do poniedziałku

 

Godzina pobrania SIWZ:

 

0-24

 

Opłata za SIWZ:

 

0,00 zł

 

Uwagi:

 

Dla zainteresowanych Oferentów dnia 9 września b.r. odbędzie się wizja lokalna - szczegóły w SIWZ.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa