Odbiór opon złomowych i ich utylizacja

Odbiór opon złomowych i ich utylizacja

Opublikowano 2 września 2015

 OGŁOSZENIE WYGASŁO

Miejsce wystawienia ogłoszenia:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Data wystawienia ogłoszenia:

 

 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiający:

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000110826,

Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł

REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

 

 

Telefon:

 

+48 76 840 54 05

 

Faks:

 

+48 76 840 54 95

 

E-mail:

 

pebeka@pebeka.com.pl

 

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

 

Nazwa zamówienia:

Odbiór opon złomowych i ich utylizacja

 

Numer postępowania:

 

 

PEBEKA/HZ/000274/15

Opis zamówienia:

Odbiór opon z rejonowych składów magazynowych i ich utylizacja zgodnie z gospodarką odpadami.

Dotyczy opon, które nie zostały „zabrane” do weryfikacji/regeneracji. Opony wykonawca powinien odbierać własnym transportem i na własny koszt. Odbiorca winien posiadać stosowne zezwolenie na gromadzenie odpadu o kodzie 160103.

Tryb postepowania:

Przetarg nieograniczony

 

Typ zamówienia:

 

 

 

 

Okres związania z ofertą:

 

 

90 dni

 

Składanie ofert częściowych:

 

 

TAK/NIE*

 

Składanie ofert wariantowych:

 

 

TAK/NIE*

Warunki udziału
w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. posiadają wymagane przepisami Ustawy o odpadach, zezwolenie na transport lub transport i odzysk (wykorzystanie) odpadów,

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. III ppkt. 7 lit. a), b), c) niniejszego rozdziału,

Pozostałe warunki i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego do spełnienia przez Wykonawców określone są w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

 

Informacje o wadium:

Brak  wadium

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76

59-301 Lubin

Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina):

 

2015-09-11 do godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia:

 

Obszar LGOM-u

Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia:

wrzesień 2015 r. – do 31 grudnia 2016 r.

 

 

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

 

 

 

TAK/NIE*

 

INFORMACJA O SIWZ

 

Miejsce pobrania SIWZ:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Dni pobrania SIWZ:

 

od poniedziałku do poniedziałku

 

Godzina pobrania SIWZ:

 

0-24

 

Opłata za SIWZ:

 

0,00 zł

 

Uwagi:

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa