Ogłoszenie o zamówieniu - Badania techniczne

Ogłoszenie o zamówieniu - Badania techniczne

Opublikowano 28 maja 2014

 

OGŁOSZENIE WYGASŁO

 

Miejsce wystawienia ogłoszenia:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Data wystawienia ogłoszenia:

 

 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiający:

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000110826,

Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł

REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

 

 

Telefon:

 

+48 76 840 54 05

 

Faks:

 

+48 76 840 54 95

 

E-mail:

 

pebeka@pebeka.pl

 

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

 

Nazwa zamówienia:

Badanie elementów maszyn i urządzeń wyciągowych, badania wytrzymałościowe i prace laboratoryjne oraz odbiory techniczne

 

Numer postępowania:

 

 

PEBEKA/HZ/000172/14

Opis zamówienia:

Zakres obejmuje:
Badanie elementów maszyn i urządzeń wyciagowych, badania wytrzymałościowe i prace laboratoryjne oraz odbiory techniczne.
Szczegółowy zakres rzeczowy znajduje się w Formularzu Ofertowym oraz Projekcie Umowy.

UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego tj. ilości podane przy każdym z rodzajów badań w Załączniku Nr 2 są ilościami orientacyjnymi. Zamawiający może w trakcie realizacji Umowy zlecać wykonanie badań w innych ilościach bądź rezygnację z poszczególnych. Rzeczywista ilość poszczególnych rodzajów badań uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego.

Tryb postepowania:

Przetarg nieograniczony

 

Typ zamówienia:

 

 

 

 

Okres związania z ofertą:

 

 

60 dni

 

Składanie ofert częściowych:

 

 

TAK/NIE*

 

Składanie ofert wariantowych:

 

 

TAK/NIE*

Warunki udziału
w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie pkt. 12 lit. a), b) i c) SIWZ.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Informacje o wadium:

Wadium można wnieść:
w pieniądzu w m BANK SA Oddział Korporacyjny Wrocław, nr konta: - 77 1140 1140 0000 2485 7700 1001,
w poręczeniach bankowych
w gwarancjach bankowych
Kwota wadium: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76

59-301 Lubin

Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina):

 

2014-06-23 do godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia:

 

Teren LGOM np. Szyb GG-1 w Kwielicach, Szyb SW-4 w Łagoszowie Małym itp.

Termin wykonania zamówienia:

 

Do 31.12.2016r.

 

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

 

 

 

TAK/NIE*

 

INFORMACJA O SIWZ

 

Miejsce pobrania SIWZ:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Dni pobrania SIWZ:

 

od poniedziałku do poniedziałku

 

Godzina pobrania SIWZ:

 

0-24

 

Opłata za SIWZ:

 

0,00 zł

 

Uwagi:

 

 

 

*niewłaściwe skreślić

 

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa