Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie otworów wiertniczych

Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie otworów wiertniczych

Opublikowano 8 stycznia 2014

OGŁOSZENIE WYGASŁO

 

 

Miejsce wystawienia ogłoszenia:

 

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Data wystawienia ogłoszenia:

 

 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

 

 

 

  

 

 

Zamawiający:

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000110826,

Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł

REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

 

 

Telefon:

 

 

+48 76 840 54 05

 

 

Faks:

 

 

+48 76 840 54 95

 

 

E-mail:

 

 

pebeka@pebeka.pl

 

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

 

 

 

Nazwa zamówienia:

 

Wykonanie projektów technicznych i odwiercenie czterech otworów wiertniczych w II etapach po dwa otwory - dla systemu klimatyzacji centralnej przy szybie R-XI.

 

 

Numer postępowania:

 

 

PEBEKA/HZ/000001/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis zamówienia:

 

Wykonanie projektów technicznych i odwiercenie czterech otworów wiertniczych w II etapach po dwa otwory - dla systemu klimatyzacji centralnej przy szybie R-XI, w ramach Inwestycji pn.: „Budowa wysokociśnieniowych rurociągów szybowych wraz z reduktorem ciśnienia i przepompownią wody lodowej. System klimatyzacji centralnej przy szybie R-XI”, realizowanego w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG „Rudna”.
1. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do Umowy i obejmuje:
a) Opracowanie projektów technicznych i uzyskanie wymaganych zatwierdzeń.
b) Opracowanie i zatwierdzenie przez organ nadzoru górniczego Planu Ruchu dla wiercenia otworów, sporządzenie wniosków i uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych, w tym decyzji środowiskowych.
c) Budowę drogi dojazdowej, przygotowanie terenu i montaż urządzeń wiertniczych.
d) Wykonanie czterech otworów wiertniczych w dwóch lokalizacjach, zgodnie z założeniami geologiczno-technicznymi stanowiącymi Załącznik Nr 3 do Umowy.

 

 

Tryb postepowania:

 

Przetarg nieograniczony

 

 

Typ zamówienia:

 

 

 

 

Okres związania z ofertą:

 

 

60 dni

 

Składanie ofert częściowych:

 

 

TAK/NIE*

 

Składanie ofert wariantowych:

 

 

TAK/NIE*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki udziału
w postępowaniu:

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (kadra pracownicza z niezbędnymi kwalifikacjami, maszyny i urządzenia dedykowane do realizacji przedmiotowego zadania),
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie pkt. 15 lit. a), b) i c) SIWZ.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

 

 

 

 

 

Informacje o wadium:

 

Wadium można wnieść:
w pieniądzu na rachunek nr 77114011400000248577001001
w poręczeniach bankowych
w gwarancjach bankowych
Kwota wadium:
Wykonanie projektów technicznych i odwiercenie czterech otworów wiertniczych w II etapach po dwa otwory - dla systemu klimatyzacji centralnej przy szybie R-XI,: 250 000,00 PLN

 

 

 

 

Miejsce składania ofert:

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76

59-301 Lubin

Sekretariat

 

 

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina):

 

 

24.01.2014 r. godz. 12.00

 

 

Miejsce realizacji zamówienia:

 

Szyb R-XI przy KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG „Rudna”

 

 

Termin wykonania zamówienia:

 

Do 31.05.2015 r.

 

 

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

 

 

 

TAK/NIE*

 

INFORMACJA O SIWZ

 

 

Miejsce pobrania SIWZ:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Dni pobrania SIWZ:

 

 

od poniedziałku do poniedziałku

 

Godzina pobrania SIWZ:

 

 

0-24

 

Opłata za SIWZ:

 

 

0,00 zł

 

Uwagi:

 

 

 

*niewłaściwe skreślić

 

Załączniki do pobrania:

 

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa