Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa wysokociśnieniowych rurociągów szybowych

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa wysokociśnieniowych rurociągów szybowych

Opublikowano 4 sierpnia 2014

OGŁOSZENIE WYGASŁO

 

Miejsce wystawienia ogłoszenia:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Data wystawienia ogłoszenia:

 

 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiający:

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000110826,

Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł

REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

 

 

Telefon:

 

+48 76 840 54 05

 

Faks:

 

+48 76 840 54 95

 

E-mail:

 

pebeka@pebeka.pl

 

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

 

Nazwa zamówienia:

 

Wykonanie robót branży teletechnicznej dla zadania: "Budowa wysokociśnieniowych rurociągów szybowych wraz z reduktorem ciśnienia i przepompownią wody lodowej. System Klimatyzacji Centralnej przy Szybie R-XI Etap I."

 

Numer postępowania:

 

 

PEBEKA/HZ/000248/14

Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót branży elektrycznej oraz teletechnicznej dla potrzeb realizacji Inwestycji: „Budowa wysokociśnieniowych rurociągów szybowych wraz z reduktorem ciśnienia i przepompownią wody lodowej. System klimatyzacji centralnej przy szybie R-XI”.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
2.1. wykonanie robót branży teletechnicznej, zgodnie z projektem nr 13138.I.2-46.4, których szczegółowy zakres obejmuje:
a) dostawę kabla optotelekomunikacyjnego,
b) montaż instalacji CCTV oraz systemu ochrony obwodowej,
c) dostawę i zabudowę amortyzujących zasobników kabla światłowodowego liniowego typu L1 dla 50 m zapasów kabla optotelekomunikacyjnego produkcji Langer, wraz z robotami ziemnymi, związanymi z ich zabudową,
z wyłączeniem: wykonania trasy światłowodowej z rury OPTO40 od budynku PSK szyb R-XI do komory połączeniowej w zakresie wykopów, przepustów rurowych, ułożenia rury OPTO 40, wyłożenia folii i wyłożenia oznaczników EMS.
2.2. wykonanie robót branży elektrycznej, zgodnie z rysunkami: 13128.I.2.-43.4-R.02_w00, 13128.I.2-43.4-R.03_w00, 13128.I.2-43.4-R.04_w00, 13128.I.2-43.4-R.05_w00, których szczegółowy zakres obejmuje:
a) wykonanie, dostawę i montaż rozdzielnicy TRK1 wraz z rozdzielnicą RK1;
2.3. dostarczenie wymaganych dokumentów, w tym:
a) deklaracji zgodności (aprobaty, atesty) na dostarczone materiały i urządzenia,
b) instrukcji obsługi,
c) protokołów pomiarowych,
d) kart gwarancyjnych itp.
e) dokumentacji powykonawczej (5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej – płyta CD).

Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z opracowaną przez Centrum Projektowe Miedzi "CUPRUM – PROJEKT” Sp. z o.o. dokumentacją projektową "Zabudowa 4 rurociągów wody lodowej na powierzchni – etap I” (Projekt budowalny i wykonawczy – branża teletechniczna), obowiązującymi przepisami prawnymi oraz aktualnymi Polskimi Normami zatwierdzonymi przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dokumentacja, o której mowa wyżej zostanie przesłana na podany przez Oferenta adres e-mail po uprzednim przesłaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Tryb postepowania:

Przetarg nieograniczony

 

Typ zamówienia:

 

 

 

 

Okres związania z ofertą:

 

 

60 dni

 

Składanie ofert częściowych:

 

 

TAK/NIE*

 

Składanie ofert wariantowych:

 

 

TAK/NIE*

Warunki udziału
w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
c) nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. 12 lit. a), b), c) SIWZ.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Informacje o wadium:

Wadium można wnieść:
a) w pieniądzu - m BANK SA Oddział Korporacyjny Wrocław, nr konta:
- 77 1140 1140 0000 2485 7700 1001,
b) poręczenie bankowe,
c) gwarancje bankowe,
Kwota wadium: 10.000,00 zł
Wykonanie robót branży teletechnicznej dla zadania: "Budowa wysokociśnieniowych rurociągów szybowych wraz z reduktorem ciśnienia i przepompownią wody lodowej. System Klimatyzacji Centralnej przy Szybie R-XI Etap I."

Miejsce składania ofert:

Sekretariat Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA
ul. M. Skłodowskiej - Curie 76
59-300 Lubin

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina):

 

2014-08-26 12:00

Miejsce realizacji zamówienia:

 

KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna –szyb R-XI, obręb Grodowiec, gmina Grębocice.

Termin wykonania zamówienia:

 

2015-01-31

 

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

 

 

 

TAK/NIE*

 

INFORMACJA O SIWZ

 

Miejsce pobrania SIWZ:

 

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

 

 

Dni pobrania SIWZ:

 

od poniedziałku do poniedziałku

 

Godzina pobrania SIWZ:

 

0-24

 

Opłata za SIWZ:

 

0,00 zł

 

Uwagi:

 

 

 

*niewłaściwe skreślić

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa